×

Registrera dig som ny användare

1. INLEDNING

Detta ramavtal (”Ramavtalet”) reglerar villkoren för anställningsförhållandena.

Transfer tillhandahåller personal för uthyrning i kortare Uppdrag genom att via Plattformen matcha Personal mot Beställares förfrågningar. Detta Ramavtal reglerar de allmänna villkoren för Arbetstagares tillfälliga Anställning hos Transfer.

 

2. DEFINITIONER

Allmänna villkor – Transfers från tid till annan gällande Allmänna villkor för användandet av Transfers tjänster (publicerade på www.transfer.se).

Anställning – Transfers allmänna visstidsanställning av Arbetstagare/Uppdragstagare för visst Uppdrag

Anställd eller Arbetstagare/Uppdragstagare- Person som anställts genom en Anställning

Anställningsavtal – Anställningsavtal mellan Arbetstagare och Transfer för avseende visst Uppdrag. Anställningsavtalet består av Anställningsbekräftelsen som upprättas mellan Uppdragstagare och Uppdragsgivare, detta Ramavtal och de Allmänna Villkoren.

Beställare – Transfers uppdragsgivare

Hemsidan – www.transfer.se

Personal – De personer som lagt upp sin profil på Plattformen och som är tillgängliga för visst Uppdrag

Plattformen – Hemsidan och därtill hörande funktioner och applikationer

Parterna – Arbetstagaren och Transfer

Projekt – Det projekt som Beställaren vill ha bemannat

Transfer – Transfer Jobb AB, 556921-8687

Uppdrag – Beställarens uppdrag till Transfer att bemanna visst Projekt

 

3. TILLÄMPLIGHET

Genom att registrera sig på Plattformen godtar Arbetstagaren detta Ramavtal. Avvikelser från Ramavtalet skall avtalas skriftligen mellan Parterna.

 

4. REGISTRERING OCH ANVÄNDANDE AV PLATTFORMEN

4.1 Arbetstagaren måste registrera sin profil på Plattformen för att kunna ta Uppdrag. Arbetstagaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta.

4.2 Arbetstagaren förbinder sig att hantera användarnamn och lösenord så att ingen obehörig kan få tillgång till denna information. Arbetstagaren ska genast meddela Transfer om misstanke finns att någon obehörig har fått tillgång till användarnamn och/eller lösenord.

4.3 Arbetstagare kan hållas ansvariga för förlust och skada som drabbar Transfer eller någon annan till följd av att Arbetstagare använder Plattformen på ett sätt som strider mot detta Ramavtal eller till följd av annat oaktsamt agerande.

4.4 Transfer förbehåller sig rätten att utan föregående varning stänga av en Arbetstagare från Plattformen och avbryta pågående Anställning om misstanke finns om otillbörlig användning eller om Arbetstagare lämnat felaktiga uppgifter om sig själv, i väsentligt avseende brutit mot detta Ramavtal eller ägnat sig eller skäligen kan misstänkas ha ägnat sig åt brottslig verksamhet som har betydelse för Anställningen eller kan skada Transfers relation med Beställaren.

 

5.TRÄFFANDE AV ANSTÄLLNINGSAVTAL

5.1 För varje Uppdrag som ska bemannas skapas ett uppdragsavtal mellan Arbetstagare och Beställare varigenom en Anställning genom Transfer uppkommer. Det föreligger inte något anställningsförhållande mellan Arbetstagaren och Beställaren.

5.2 Utöver de Allmänna villkoren och villkoren i detta Ramavtal utgörs Anställningsbekräftelsen av Uppdragsavtalet. Anställningsbekräftelsen är unik för varje Uppdrag och skall innehålla:
– Uppgifter om den Anställde
– Uppgifter om Beställaren
– Uppgifter om det arbete som skall utföras
– Arbetstider och plats för Anställningen
– Ersättning för arbetet och ersättnings utbetalande
– Specifika villkor för Uppdraget

5.3 Varje Anställningsavtal avser en separat Anställning. Om inte annat kommit överens uttryckligen mellan Transfer och Arbetstagaren föreligger ingen anställning mellan de olika arbetstillfällena och tiden mellan anställningarna räknas inte som anställningstid.

5.4 Arbetstagaren har ingen skyldighet att acceptera erbjudanden om Anställning utan kan tacka nej vid varje tillfälle. Arbetsskyldighet föreligger endast när överenskommelse om Anställning träffats och Anställningsbekräftelsen skapats.

 

6. ARBETETS UTFÖRANDE OCH ANSVAR

6.1 Arbetstagaren skall utföra arbetet i enlighet med Anställningsbekräftelsen och i övrigt enligt Transfers och Beställarens övriga instruktioner, arbetsregler och övriga villkor.

6.2 Anmälan om frånvaro på grund av sjukdom eller annat skall lämnas till både Transfer och Uppdragsgivaren.

6.3 Den Anställde ansvarar gentemot Beställaren för att de arbetsuppgifter som utförs inom ramen för Uppdraget utförs på ett fackmässigt sätt och med den kvalitet Beställaren rimligen kan förvänta sig. Den Anställde förbinder sig att hålla sig informerad om och följa gällande lagstiftning och andra regelverk och föreskrifter från relevanta myndigheter och branschorganisationer. Den Anställde är vidare ansvarig för att, på egen bekostnad, avhjälpa fel och brister på det sätt och i den omfattning villkoren för Uppdraget och tillämpliga lagar och regler föreskriver. För det fall Beställaren framställer en inte ogrundad begäran om avhjälpande mot Transfer har Transfer rätt att välja att antingen själv utföra avhjälpande på den Anställdes bekostnad eller begära att den Anställde själv utför och bekostar sådant avhjälpande.

 

7. ÄNDRINGAR I OCH UPPHÖRANDE AV ANSTÄLLNINGEN

7.1 Om inte annat följer av Anställningsavtalet, upphör Anställningen den dag som angetts som sista Anställningsdag i Anställningsbekräftelsen eller som annars överenskommits skriftligen mellan Parterna.

7.2 Arbetstagaren är införstådd med att han/hon under Anställningen kan komma att till följd av ändringar, uppsägningar och inskränkningar av och i Uppdraget tilldelas annat arbete, annan arbetstid och/eller annan arbetsplats än som följer av Anställningsbekräftelsen.

7.3 Transfer har rätt att avbryta Anställningen på grund av sakliga skäl (arbetsbrist eller personliga skäl). Vid uppsägning gäller en uppsägningstid om en månad eller den kortare tid som är kvar till att Anställningen ändå skulle löpa ut.

7.4 Om omständighet som anges i punkt 4.4 föreligger kan Arbetstagare komma att avskedas. Detsamma gäller om Arbetstagare på annat sätt lämnat oriktiga uppgifter eller inte har kunskap eller kapacitet att utföra det Uppdrag han eller hon anställts för att utföra. Vid avsked avbryts Anställningen omedelbart.

7.5 Om Anställning upphör i förtid skall någon lön till Arbetstagaren inte utgå utöver den tid som Uppdraget pågått. Arbetstagare kan bli utan lön för den del som Uppdraget inte blivit utfört.

7.6 Vid Anställningens upphörande skall Arbetstagaren utan dröjsmål återlämna eventuella nycklar, tjänstgöringsbevis (ID-kort) och annan utlämnad utrustning till Beställaren. Transfer har rätt att innehålla lön och annan ersättning tills dess att så skett.

 

8. ANDRA ANSTÄLLNINGAR OCH UPPDRAG

8.1 Arbetstagaren är fri att utan hinder av Anställningen utföra arbete för andra arbets- eller uppdragsgivare så länge detta inte inverkar menligt på Anställningen.

8.2 Arbetstagaren är skyldig att meddela Transfer om denne får erbjudande om anställning av Beställaren.

 

9. LÖN OCH ERSÄTTNING

9.1 Lön, i vilken semesterersättning ingår om inte annat anges, framgår av Anställningsbekräftelsen.

9.2 Lön utbetalas 2 gånger per månad (12:e och 26:e eller därefter närmast följande vardag) efter att faktura betalats av Beställaren. Arbetstagaren ska leverera den färdiga tidrapporten så snart som möjligt och ansvara för dess riktighet.

9.3 Avdrag från lön och semesterersättning kan göras för regelrätta avdrag, för avdrag som på förhand fastställts genom skriftlig överenskommelse och för kvarvarande lön- och reseförskott. Om det vid en löneutbetalning har gjorts fel i fråga om ersättning kan nödvändig justering göras i kommande utbetalningar.

 

10. TYSTNADSPLIKT

Arbetstagare får inte för utomstående röja sådana uppgifter om Anställningen eller Beställaren som Beställaren på skälig grund kan antas vilja hemlighålla. Detsamma gäller personuppgifter som Arbetstagaren kan komma i kontakt med under Anställningen. Denna tystnadsplikt gäller utan inskränkning i tiden. Brott mot tystnadsplikten är att betrakta som ett grovt åsidosättande av lojalitetsplikten i anställningsförhållandet och kan medföra avsked, ersättningsansvar och straffrättsligt ansvar.

 

11. PERSONUPPGIFTER

11.1 Genom registreringen på Plattformen godkänner Arbetstagaren att Transfer samlar in och behandlar personuppgifter enligt nedan. Transfer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

11.2 Transfer samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Sådana uppgifter inkluderar information som Arbetstagaren lämnar till Transfer vid registrering på Plattformen, per telefon, e-post eller brev eller andra kontakter med Transfer, såsom namn, personnummer, adress, epost, telefonnummer och bankkontonummer. Även så kallad icke-personlig identifierbar information (t.ex. sökhistorik på Hemsidan eller information om webbläsare/operativsystem som Arbetstagaren använder) samlas in.

11.3 Personuppgifter behandlas av Transfer för bokföringssyften, marknadsföring, utvärdering och förbättring av tekniska lösningar och -processer, förande av statistik, identifikation samt av liknande anledningar. Informationen kan också komma att användas för att förbättra Plattformen för att bättre kunna tillhandahålla erbjudanden och tjänster som är av intresse för Beställare och Personal.

11.4 Personuppgifter sparas inte längre än vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagen. En gång om året har den som lämnat personuppgifter rätt att efter skriftlig begäran kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter Transfer har om personen ifråga. Den som lämnat personuppgifter kan begära att Transfer rättar eventuella felaktiga personuppgifter utan kostnad för personen i fråga.

11.5 Om hela eller delar av Transfers verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare.

11.6 Kakor (eng. cookies) är små textfiler med data som lagras på besökarens dator och skapas av de webbplatser som besökts i syfte att ge besökare tillgång till olika funktioner. Om Arbetstagaren inte accepterar att kakor används kan denne göra inställningar i sin webbläsares säkerhetsinställningar så att han eller hon antingen inte tar emot några kakor alls eller får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på dennes dator. I webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Mer information finns på webbläsarens hjälpsidor.

11.7 Tredjepartsleverantörer, såsom Google och Facebook, kan visa annonser för Transfer, t.ex. genom sök på www.google.se och på hemsidor på Internet. Tredjepartsleverantör, inkluderat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarens tidigare besök på Webbplatsen. Transfer ansvarar inte för insamlandet av sådana personuppgifter men får upplysningsvis meddela att det i regel går att ta bort tredjepartsleverantörers användning av cookies genom att välja s.k. “opt-out”-lösningar hos dessa.

 

12. KOMMUNIKATION OCH MEDDELANDEN

Transfer använder de kontaktuppgifter som Beställare lämnat vid registrering eller därefter ändrat på föreskrivet sätt. Arbetstagare är därför skyldig att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

 

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag gäller för Anställningsavtalet och detta Ramavtal. Tvist som inte kan lösas genom förhandling mellan Parterna skall lösas av i enlighet med lagen om rättegångar i arbetslivet.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-07-17