×

Registrera dig som ny användare

1. INLEDNING

Transfer Service Group AB tillhandahåller personal för uthyrning i korttidsuppdrag. Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”) gäller för användande av Transfer Service Group AB:s tjänster.

 

2.DEFINITIONER

Anställning – Transfers allmänna visstidsanställning av Arbetstagare för visst Uppdrag

Anställd eller Arbetstagare- person som anställts genom en Anställning av Transfer för kunds Uppdrag

Avtal – Avtal mellan Transfer och Beställaren om utförande av Uppdrag. Avtalets innehåll utgörs av Förslaget, dessa Allmänna Villkor och andra uppdragsspecifika villkor.

Beställare – Användare av Transfers Tjänster

Förfrågan – Beställares förfrågan om bemanning av visst Projekt

Förslag – Transfers förslag till bemanning av visst Projekt

Hemsidan – www.transfer.se

Plattformen – Hemsidan och därtill hörande funktioner och applikationer

Parterna – Beställaren, Transfer och Personal i berörda delar

Personal – Transfers visstidsanställda/Uppdragstagare

Projekt – Det projekt som Beställaren vill ha bemannat

Transfer – Transfer Service Group AB

Uppdrag – Beställarens uppdrag till Transfer att bemanna visst Projekt

 

3.TILLÄMPLIGHET

Dessa Allmänna Villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Transfer och Beställaren. De Allmänna Villkoren gäller i den utsträckning Parterna inte skriftligen kommer överens om annat.

 

4.REGISTRERING M.M

4.1 För att använda Plattformen måste Beställaren registrera sig på Hemsidan. Genom registreringen godkänner Beställaren dessa Allmänna Villkor. Beställaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta.

4.2 Beställaren förbinder sig att hantera användarnamn och lösenord så att ingen obehörig kan få tillgång till denna information. Beställaren ska genast meddela Transfer om misstanke finns att någon obehörig har fått tillgång till användarnamn och/eller lösenord.

4.3 Transfer förbehåller sig rätten att införa eller förändra identifierings- och säkerhetsrutiner för verifiering av Beställaren.

 

4.BESTÄLLNING AV UPPDRAG OCH TRÄFFANDE AV AVTAL

5.1 Uppdrag kan bemannas genom att Beställaren lägger upp Förfrågningar på Plattformen som matchar mot lämpliga profiler. Förfrågan läggs upp i ett särskilt formulär på Plattformen och ska innehålla uppgifter om Beställaren och Uppdragets art, längd, ersättning och omfattning samt omständigheter av betydelse för Uppdraget (t.ex. önskad kompetens och erfarenhet hos den Personal som skall utföra arbetet). Beställaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta.

5.2 Efter att i Plattformen ha matchat Förfrågan mot lämplig personal, visas för Beställaren i Plattformen (eller separat) vilka lämpliga profiler som finns tillgängliga för utförande av Uppdraget. Priset för Uppdraget skall anges. Beställaren kan därefter acceptera lämnade förslag via Plattformen. Om Beställaren och Uppdragstagaren accepterar ett Förslag, har Parterna träffat ett Avtal. Transfer visar avtalsbekräftelse till Beställaren för varje Uppdrag.

5.3 Föreslagna profiler är inte reserverade av Beställaren förrän denne accepterat Förslaget. Det innebär att föreslagna profiler kan bli upptagna av annat uppdrag eller inte längre tillgängliga av annan anledning.

5.4 Personal får ej utföra Uppdrag i USA eller Kanada och ej heller inom riskverksamheter såsom medicinsk verksamhet, kvalificerad sjukvård m.m. I vissa fall kan ett Uppdrag kräva godkännande av särskild uppdragsbeskrivning enligt försäkringsvillkor på transfer.se.

 

6.ERSÄTTNING

6.1 Beställaren skall erlägga betalning till Transfer för utförandet av Uppdraget i enlighet med vad som framgår av Avtalet. Angivet pris är exklusive mervärdesskatt om inte annat överenskommits.

6.2 Betalning skall erläggas mot faktura med 10 dagars betalningstid. Eller enligt annan överenskommen betalningstid. Vid försening tillkommer 8% dröjsmålsränta.

6.3 Om Transfers arbetskraftskostnader ökar till följd av ändringar av kollektivavtal eller lag eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter eller liknande avgifter och kostnader, har Transfer rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån.

 

7.FRÅNVARO M M

Vid oplanerad frånvaro, som: sjukdom hos Personal äger Transfer rätt, i mån av tillgänglig kompetens, att så snart möjligt tillhandahålla lämplig ersättare. Om den planerade frånvaron kan antas bestå och lämplig ersättare inte kan hittas, äger Beställaren rätt att avbryta Uppdraget. Transfer ansvarar inte för de eventuella skador, inklusive försening av arbete, som Beställaren kan åsamkas i anledning av oplanerad frånvaro.

 

8.INGET ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

8.1 All Personal är anställd av Transfer under uppdragsperioden. Uppdrag skall inte innebära att ett anställningsförhållande uppstått mellan Beställaren och Personal.

8.2 Beställaren kan, under särskilda villkor, överta Personal genom att ingå i ett direkt anställningsförhållande med den Anställde (”Rekrytering”). Sker Rekrytering före eller under Uppdraget skall Beställaren erlägga en ersättning motsvarandes den ersättning som Transfer hade erhållit om Uppdraget hade fullföljts av Personal. Härutöver är Beställaren skyldig att erlägga en rekryteringsavgift om 9 995 kr (exklusive moms). Skyldigheten att erlägga rekryteringsavgift gäller även om Rekrytering sker inom 6 månader efter att ett Uppdrag avslutats.

 

9.ARBETSMILJÖ

9.1 Beställaren ansvarar för all arbetsledning av Personal och att Personal förses med den utrustning som behövs för Uppdraget. Beställaren ansvarar för att lagar, tillämpliga regler och god sed på arbetsmarknaden iakttas under Uppdraget och ska ersätta Transfer för all skada som Transfer och dess Personal lider om så inte sker. Beställaren erinras särskilt om sitt arbetsmiljöansvar och sin skyldighet att informera Personal om de instruktioner och rutiner som gäller hos Beställaren i dessa frågor. Transfer och skyddsombud hos Transfer har rätt att besöka arbetsplatsen där Uppdraget utförs för att kontrollera att arbetsmiljön är fullgod.

9.2 Beställaren skall omedelbart informera Transfer om olycksfall, tillbud etc. som berör Personal.

 

10.IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Varumärket Transfer, Hemsidan (inklusive innehållet) och alla därtill hörande kännetecken ägs av Transfer och är skyddade av marknads- och immaterialrättslig lagstiftning. Dessa rättigheter får därför inte obehörigen kopieras eller användas utan Transfers skriftliga samtycke.

10.2 Den Anställde överlåter äganderätten till allt material och det resultat som uppstår till följd av utförandet av Uppdraget (”Resultatet”) till Transfer, som i sin tur överlåter Resultatet till Beställaren. Det föregående gäller under förutsättning att inte annat följer av tvingande lag eller särskilt avtal med Beställaren.

10.3 Transfer ansvarar inte för om Resultatet gör intrång i annans immateriella rättighet eller om den Anställde olovligen nyttjar annans egendom eller rättighet.

 

11.OTILLBÖRLIGT ANVÄNDANDE AV PLATTFORMEN M.M.

11.1 Beställare kan hållas ansvariga för förlust och skada som drabbar Transfer eller någon annan till följd av att Beställaren använder Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa Allmänna Villkor eller till följd av annat oaktsamt agerande.

11.2 Transfer förbehåller sig rätten att utan föregående varning stänga av en Beställare från Plattformen och avbryta pågående Uppdrag om misstanke finns om otillbörlig användning eller om Beställare lämnat felaktiga uppgifter om sig själv eller Uppdraget, i väsentligt avseende brutit mot dessa Allmänna Villkor eller ägnat sig eller skäligen kan misstänkas ha ägnat sig åt brottslig verksamhet.

 

12.ANSVAR

12.1 Transfer ansvarar endast för direkt skada som uppstått till följd av att Transfer inte iakttagit normal och skälig aktsamhet. Transfer ansvarar inte för skada till följd av avbrott i Internetförbindelse som förhindrar tillgång till Hemsidan eller som orsakas av fel, defekter eller avbrott i Transfers datasystem förutsatt att Transfer visat normal aktsamhet.

12.2 Krav på ersättning enligt ovan skall framställas senast inom tre (3) månader efter att Uppdraget avslutats.

12.3 Beställaren ansvarar för Personal såsom för egen anställd personal. Beställaren är således själv ansvarig för fel och skada som Personal kan orsaka Beställaren eller tredje man under tiden för Uppdraget. Den Anställde är själv ansvarig för förlust och skada som den Anställde kan orsaka Beställaren eller tredje man vid utförandet av Uppdraget.

12.4 För det fall en brist i ett utfört Uppdrag kan omfattas av Transfers ansvarsförsäkring väljer Transfer fritt huruvida skada och andra kostnader ska anmälas till och, i förlängningen, bäras av Transfers försäkring. Om nyttjande av försäkringen resulterar i kostnader för självrisk, ökade försäkringskostnader eller liknande ska samtliga sådana kostnader ersättas av den Anställde. Den Anställde är skyldig att, på egen bekostnad, alltid samverka och bistå Transfer och Transfers försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande.

12.5 Skulle skadeståndsansvar uppstå för Transfer är Transfers ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 0,5 prisbasbelopp, dock högst till priset för Uppdraget. Vid Uppdrag på löpande räkning beräknas det fakturerade beloppet på priset för de senaste 12 månaderna för Uppdraget.

 

13.FORCE MAJEURE

Transfer ansvarar inte för förlust som orsakas av ett lands lagstiftning eller myndigheters beslut, krigshandlingar, nertid i det allmänna kommunikationssystemet, strejk, blockad, bojkott, lockout eller andra liknande omständigheter (force majeure). Förbehållet rörande strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Transfer själv är föremål för eller deltar i liknande konflikter. Om nämnda typer av händelser gör att Transfer hindras från att genomföra transaktioner såsom utbetalningar eller annat, skall transaktionen genomföras när hindret upphört.

 

14.PERSONUPPGIFTER

14.1 Uppgifter om Personal

14.1.1 Beställaren skall se till att Personal gett samtycke till Beställarens hantering av personuppgifter, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), som kan anses nödvändig i anledning av Uppdraget. Beställaren är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

14.1.2 Om Personal vid arbete åt Beställaren behandlar personuppgifter är Transfer inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

14.2 Uppgifter om Beställaren

14.2.1 Genom att registreringen på Plattformen godkänner Beställaren och Beställarens registrerande representant att Transfer samlar in och behandlar personuppgifter enligt nedan. Transfer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

14.2.2 Transfer samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Sådana uppgifter inkluderar information som Beställaren lämnar till Transfer vid registrering på Plattformen, per telefon, e-post eller brev eller andra kontakter med Transfer, såsom namn, personnummer, adress, epost, telefonnummer, beställnings- och betalningshistorik och IP-adress. Även så kallad icke-personlig identifierbar information (t.ex. sökhistorik på Hemsidan eller information om webbläsare/operativsystem som Beställaren använder) samlas in.

14.2.3 Personuppgifter behandlas av Transfer för bokföringssyften, upprätthållande av kundkontakter, marknadsföring, utvärdering och förbättring av betalningslösningar och -processer, analys av köpbeteende förande av statistik, identifikation samt av liknande anledningar. Informationen kan också komma att användas för att förbättra Plattformen för att bättre kunna tillhandahålla erbjudanden och tjänster som är av intresse för Beställare och Personal. Insamling av personuppgifter kan också vara nödvändigt för att Transfer ska kunna tillgodose Beställares önskemål om betalningssätt, såsom betalning på kredit. Personuppgifter kan därför komma att behandlas mot och delas med myndigheter, tillhandahållare av betalningslösningar och kreditföretag.

14.2.4 Personuppgifter sparas inte längre än vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagen. En gång om året har den som lämnat personuppgifter rätt att efter skriftlig begäran kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter Transfer har om personen ifråga. Den som lämnat personuppgifter kan begära att Transfer rättar eventuella felaktiga personuppgifter utan kostnad för personen i fråga.

14.2.5 Om hela eller delar av Transfers verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare.

14.2.6 Kakor (eng. cookies) är små textfiler med data som lagras på besökarens dator och skapas av de webbplatser som besökts i syfte att ge besökare tillgång till olika funktioner. Om Beställarens representant inte accepterar att kakor används kan denne göra inställningar i sin webbläsares säkerhetsinställningar så att han eller hon antingen inte tar emot några kakor alls eller får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på dennes dator. I webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Mer information finns på webbläsarens hjälpsidor.

14.2.7 Tredjepartsleverantörer, såsom Google och Facebook, kan visa annonser för Transfer, t.ex. genom sök på www.google.se och på hemsidor på Internet. Tredjepartsleverantör, inkluderat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarens tidigare besök på Webbplatsen. Transfer ansvarar inte för insamlandet av sådana personuppgifter men får upplysningsvis meddela att det i regel går att ta bort tredjepartsleverantörers användning av cookies genom att välja s.k. “opt-out”-lösningar hos dessa.

 

15.ÄNDRING

Transfer äger rätt att ändra dessa Allmänna Villkor utan föregående godkännande från Användare. Senaste och gällande versionen av Allmänna Villkor skall publiceras på Hemsidan. Ändringar av de Allmänna Villkoren skall inte gälla redan ingångna Avtal.

 

16.KOMMUNIKATION OCH MEDDELANDEN

För att hålla nere administrationskostnader, och därmed de kostnaderna för Beställarna, sker all kommunikation med Transfer elektroniskt. Transfer använder de kontaktuppgifter som Beställare lämnat vid registrering eller därefter ändrat på föreskrivet sätt. Beställare är därför skyldig att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

 

17.TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag gäller för Avtalet och dessa Allmänna Villkor. Tvist som inte kan lösas genom förhandling mellan Parterna skall lösas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-07-17